Tag Archives: havsöring

Utrivning av Mariebergs kraftverk?

Marieberg kraftverk i Mörrumsån

Marieberg kraftverk i Mörrumsån

På uppdrag av Sveaskog har vi tagit fram två alternativa förslag för att förbättra fiskvandringen vid Marieberg kraftverk i Mörrumsån. Förslagen består av en naturliknande åfåra, ett sk omlöp och en utrivning av Marieberg kraftverk.

Marieberg kraftverk är det första vandringhindret i Mörrumsån för uppvandrande fisk från Östersjön. Idag finns sedan länge en fiskväg vid Marieberg kraftverk som möjliggör uppvandring för starksimmande fiskarter som lax och havsöring. För nedvandrande fiskar saknas skyddsåtgärder.

Tillgången på strömsträckor med lek- och uppväxtområden för laxfisk är den faktor som begränsar  Östersjöns bestånd av lax och havsöring. Dammbyggnaden vid Mariberg dämmer in ett stort område av Mörrumsåns ursprungliga ström- och forssträckor.

Det gör fria att fria vandringsvägar vid Marieberg kraftverk och en ökad tillgång till åns ursprungliga strömsträckor till en mycket angelägen fiske- och naturvårdsåtgärd för både Mörrumsån och Östersjön.

 

 

Musseljakt i Mörrumsån

DCIM100MEDIA

Marieberg kraftverk i Mörrumsån.

Fiskevårdsteknik har fått i uppdrag att ta fram två olika förslag på en förbättrad faunapassage vid Marieberg kraftverk i Mörrumsån. Den 10:e september gjorde vi ett fältbesök. Under besöket  karterades både kraftverket och närområdet översiktligt.  I syfte att kartlägga nuvarande och ursprungliga vattenbiotoper inventerades även det indämda området. För att uppskatta miljöpåverkan vid en eventuell utrivning provtogs bottensediment och beståndet av stormusslor inventerades.

DCIM100MEDIA

Under besöket genomfördes en översiktlig inom det indämda området i syfte att kartlägga nuvarande och ursprungliga vattenbiotoper.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

För att uppskatta miljöpåverkan genomfördes en översiktlig inventering av Stormusslor inom vattenområdet som Marieberg kraftverk dämmer in.

Rymlingar från Danmark

Pm140121 - Sydnytt Regnbåge

I fredagens morgonsändning i Sydnytt uppmärksammandes de stora mängderna förrymd regnbågsöring från Danmark. En stor del av dessa fiskar äntrar nu de svenska havsöringsåarna till sportfiskarnas stora glädje. Effekterna på den vilda havsöringen i dessa vattendrag kan dessvärre får stora negativa konsekvenser då de förutom potentiell smittspridning av parasiter och virus även har en benägenhet att under våren leka på samma lekbäddar som havsöringen under hösten grävt ner sin värdefulla rom.

I inslaget som är tillgängligt t.o.m. fredag (24/1) syns en utav de troligen förrymda regnbågarna från Danmark som passerade fiskräknaren i Nybroån. Det har observerats ett antal regnbågsöringar i fiskräknaren i Nybroån som visat sig vara ett värdefullt verktyg för miljöövervakningen.