Tag Archives: ål

Gemla kvarn

Öster om Gemla i Småland rinner Helige å, som är ett av regionens större vattendrag. Ån utgör huvudfåra i Mörrumsåns avrinningsområde och har bitvis bra fall och god vattenkvalitet. Vattensystemet har en rik fiskfauna och förekomst av flera skyddsvärda arter. Helgasjön håller ett sparsamt bestånd av storvuxen nedströmslekande öring och i Helige å har rödlistat fisk som lake och ål påträffats. I ån förekommer även den starkt hotade tjockskaliga målarmusslan.

Strax nedströms Gemlasjön, där Helige å delar upp sig i två stycken 500m långa och ungefär lika stora åfåror, ligger Gemla kvarn. Genom historien har vattenkraften i de båda fårorna nyttjats för ändamål såsom kvarn, pappersbruk, järnbruk och leksaksfabrik. Även om kraftaggregaten är borta och all verksamhet sedan länge är nedlagd, har kvarnmiljön ända till idag utgjort ett vandringshinder för fisk.

På uppdrag av fastighetsägaren Elisabeth Olsson och Agneta Rosberg har Fiskevårdsteknik i egenskap av projektledare äskat pengar för projektet och tagit fram en åtgärdsplan för att återställa området kring dammen. Åtgärderna medför att sträckans naturliga karaktär och fallprofil återskapas genom att dammluckor tagits bort, betongtrösklar rivits ut och block och sten har återförts. Därmed har fria vandringsvägar skapat för fisk och vattenfauna och värdefulla strömbiotoper har återställts.

Entreprenaden har utförts av Naturentreprenad Syd och projektet har finansierats av Naturskyddsföreningens miljöfond genom försäljning av el märkt Bra Miljöval och fiskevårdsbidrag från Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Stora utskovet före och efterFöre och efter åtgärderna i den östra åtåran. Fria vandringsvägar har skapats för fisk och vattenfauna.

Kvarnmiljö före och efterFöre och efter åtgärderna i den västra åtåran. Fria vandringsvägar, nya strömbiotoper och bevarad kulturmiljö.

2017-08-11 17.09.19Block och sten har återförts för att skapa strömbiotoper och fria vandringsvägar.

DCIM100MEDIADJI_0892.JPGBiotopen har återställts men kvarnmiljön är bevarad.

2017-08-11 16.51.12Efter åtgärderna strömsattes den tidigare uppdämda vattenytan ovan dammen igen vilket ger förutsättning för en biologisk mångfald.

 


 

Utrivning av Mariebergs kraftverk?

Marieberg kraftverk i Mörrumsån

Marieberg kraftverk i Mörrumsån

På uppdrag av Sveaskog har vi tagit fram två alternativa förslag för att förbättra fiskvandringen vid Marieberg kraftverk i Mörrumsån. Förslagen består av en naturliknande åfåra, ett sk omlöp och en utrivning av Marieberg kraftverk.

Marieberg kraftverk är det första vandringhindret i Mörrumsån för uppvandrande fisk från Östersjön. Idag finns sedan länge en fiskväg vid Marieberg kraftverk som möjliggör uppvandring för starksimmande fiskarter som lax och havsöring. För nedvandrande fiskar saknas skyddsåtgärder.

Tillgången på strömsträckor med lek- och uppväxtområden för laxfisk är den faktor som begränsar  Östersjöns bestånd av lax och havsöring. Dammbyggnaden vid Mariberg dämmer in ett stort område av Mörrumsåns ursprungliga ström- och forssträckor.

Det gör fria att fria vandringsvägar vid Marieberg kraftverk och en ökad tillgång till åns ursprungliga strömsträckor till en mycket angelägen fiske- och naturvårdsåtgärd för både Mörrumsån och Östersjön.

 

 

Musseljakt i Mörrumsån

DCIM100MEDIA

Marieberg kraftverk i Mörrumsån.

Fiskevårdsteknik har fått i uppdrag att ta fram två olika förslag på en förbättrad faunapassage vid Marieberg kraftverk i Mörrumsån. Den 10:e september gjorde vi ett fältbesök. Under besöket  karterades både kraftverket och närområdet översiktligt.  I syfte att kartlägga nuvarande och ursprungliga vattenbiotoper inventerades även det indämda området. För att uppskatta miljöpåverkan vid en eventuell utrivning provtogs bottensediment och beståndet av stormusslor inventerades.

DCIM100MEDIA

Under besöket genomfördes en översiktlig inom det indämda området i syfte att kartlägga nuvarande och ursprungliga vattenbiotoper.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

För att uppskatta miljöpåverkan genomfördes en översiktlig inventering av Stormusslor inom vattenområdet som Marieberg kraftverk dämmer in.

Hertingprojektet i fokus

I förra veckan hölls ett seminarium om “Vandringsfisk och fiskevårdsåtgärder internationellt, nationellt och regionalt” i Falkenberg. Seminariet som arrangerades av Falkenbergs kommun och organisationen Living North Sea hade ett 60-tal besökare. Vid seminariet presenterades aktuell information om nuvarande förvaltning, övervakning och åtgärder för vandringsfisk som lax och ål av inbjudna talare från bl.a. Falkenbergs kommun, Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges Lantbruksuniversitet, Karlstad Universitet och Fiskevårdsteknik.

Fiskevårdsteknik redogjorde för planerna på att återställa vandringsvägarna för fisk vid Hertings kraftverk. Ett stort och omfattande arbete som vi varit engagerade i sedan 2003. De föreslagna åtgärderna går bl.a. ut på att riva ut den befintlig kraftverksdammen, återställa torrfåran, bygga ett nytt snedställt fingaller och en ny kontrollstation samt att ta den nya kraftstationen ur drift.”

Ladda ner föredraget

Inslag om Kallstena

Västmanlandsnytt hade i tisdags ett reportage om den nya fiskvägen vid Kallstena kraftverk i Hedströmmen. Inslaget finns på SVT Play och är tillgängligt t.o.m. 23 oktober.

Inslag från Västmanlandsnytt

Fiskevårdsteknik har varit med från projektets början med en förstudie där möjligheten till en fiskväg utreddes och flera förslag gällande utformning och placering av fiskvägar presenterades. I samråd med Mälarenergi AB bestämdes sedan att en teknisk fiskväg av typen slitsränna var mest lämpad. Slitsrännan har en låg lutning och är fylld med ett stenfoder vilket möjliggör uppströmsvandring av alla i Hedströmmen förekommande fiskarter. Allt från stora starka aspar till små ålyngel. Efter att fiskvägstyp och placering var fastställd togs det fram bygghandlingar och noggranna hydrauliska beräkningar.

Från förprojektering till färdig bygghandling

Fiskvägen började byggas under hösten förra året och stod klar under sommaren.

Det finns lite mer att läsa om projektet på Mälarenergis hemsida. Till våren 2013 hoppas vi stora mängder asp och ålyngel hittar upp för den nya fiskvägen.